استاندارد EN 81-20

New European standard for LiftsEN 81-20 EN 81-50
استاندارد EN 81-20/50
کمیته استاندارد اروپا ( CEN) ) در سال 2014 دو استاندارد جدید برای ساخت آسانسور و آزمایش قطعات آسانسور منتشر کرده است واز سال 2017 در تمامي آسانسوربه اجبار اعمال شده است .

استاندارد EN 81-20 براي حمل و نقل افراد ، بهبود دسترسی، ایمنی و راحتی، افزایش مسافران و کسانی که نیاز به نصب و راه اندازی را دارند طراحي و برنامه ریزی شده است .

استاندارد EN 81-50 برا ي الزامات فنی ساخت و ساز، نصب ، قوانین، محاسبات و آزمایش قطعات آسانسوربه کار برده ميشود.

استانداردهای جدید به منظور بهبود ایمنی برای مسافران و تکنسین خدمات آسانسور برنامه ریزی شده است .
 تغییرات عمده در الزامات ایمنی برای مسافران شامل
- موارد مرتبط با تکان هاي شديد ناخواسته 
- افزایش سرعت 
    محافظت ار آسانسورها با سرعت بالا ، جهت کاهش خطر احتمالي
-سیستم های تشخیص درب (مکانیزم بسته شدن درب)
    یک سیستم جهت تشخیص ورود و خروج اشخاص براي جلوگیری از بسته شدن درب در صورت تشخیص انسداد
-طبقه بندی آتش
    طبقه بندي کابین به ترتيب کف ، ديواره و سقف
    Flooring: Cfl s2. 
   Walls: C s2, d1
   Ceiling: C s2 d0.
    C و Cfl واکنش به آتش S , D مواد مربوط به دود و تشکیل قطرات شعله ور
-روشنايي روشنايي کامل داخل کابین و شفت جهت ايمني بیشتر
-شفت
-درب آسانسور
-افزايش فضاي مورد نياز جهت بازرسی چاله آسانسور و سقف کابین