استاندارد EN81 20-50

از بهار 1398 تمامي تابلوهاي Kollmorgen MPK411  با استاندارد جهاني اروپا ( CEM ) طراحي و ارائه ميگردد.
استفاده از قوانين استاندارد از سال 2017 الزامي بوده و این استاندارد شامل : ایمنی ها و حمل نقل مسافران طراحي و برنامه ریزی شده است .